?D?D?G找工作 ?d¨?¤H?G心心 6/14/2011 9:59:12 PM
  ?d¨?¤??e?G 我請問你們工作事什麼  
  ?^?_¤H?G ???h§Q¨?  
  ?^?_¤é???G 2011/6/21 下午 05:17:43  
  ?^?_¤??e?G 你好  心心

莉亞姐公司有眾多職缺

行政助理 夜店服務生 酒店公關 酒店領台

不曉得心心對甚麼樣的工作內容比較有興趣呢?

方便留個電話讓莉亞姐跟你聯絡嗎?

莉亞姐24小時服務專線(02)2361-8811
 
       
 
??¨?°s?±?g?? ??¤u ??¤u